Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Đoàn Việt Hưng

Năm sinh: 27/12/2001
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Thủ khoa ngành Hệ thống thông tin
Học bổng khuyến khích học tập (học kỳ II 2019-2020, học kỳ II 2020-2021, học kỳ 2021-
2022, học kỳ 2022-2023)


Sinh viên xuất sắc ngành Hệ thống thông tin (năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023)


Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp: End-to-End MLOps Management Platform for Building, Sharing,
and Deploying AI Models
Điểm số: 9.4


Công việc hiện tại: Kỹ sư dữ liệu tại DAC Data
Technology Vietnam